top of page
搜尋

顧客意見

除左店主我之外,另一位男師傅Leo手勢都越黎越純熟啦!小店致力提高服務質素同惠顧體驗,感謝大家支持啊🙇


#脫毛

#蜜蠟脫毛

#脫毛是正常不過的事

#脫毛新革命

#歡迎使用消費券

11 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page